Algemene voorwaarden.

Algemeen

*JARI coaching en therapie is een zelfstandige praktijk voor kinderen, pubers, jong volwassenen en volwassenen.

*JARI coaching en therapie richt zich op het begeleiden van kinderen, pubers, jong volwassenen en volwassenen.

*JARI coaching en therapie is opgericht door Jannie Rieske, gevestigd te Westerbork en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66482178.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met JARI coaching en therapie en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Verhindering

*Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

*Bij afzegging binnen 24 uur worden de kosten van de sessie niet in rekening gebracht.

*Tijdig verzetten van de afspraak is uiteraard mogelijk. Bij ziekte gaarne in overleg.

Tarieven

*JARI coaching en therapie hanteert vaste tarieven, deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij JARI coaching en therapie.

*Tariefwijzigingen worden minimaal één maand van tevoren aangekondigd.

*Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

*Op alle tarieven van JARI coaching en therapie is geen BTW verschuldigd.

Klachtenregeling coaching en therapie

JARI coaching en therapie is aangesloten bij beroepsvereniging CAT . De bij deze vereniging aangesloten professional zal alles in het werk stellen om haar cliënten goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat de cliënten toch niet tevreden zijn. Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de therapeut die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen. Mochten we er onverhoopt niet uitkomen dan val ik als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: “Gatgeschillen.nl”

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u naar elke sessie een factuur. De cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, is JARI coaching en therapie genoodzaakt een betalingsherinnering te sturen. Als er wederom niet binnen 14 dagen na de datum van betalingsherinnering betaald  wordt, dan is JARI coaching en therapie gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten à € 3.50 in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van JARI coaching en therapie volgens de aangegeven datum, ben ik genoodzaakt de vordering die ik op u heb uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor u rekening. Bij betalingsachterstand is JARI coaching en therapie gerechtigd de verdere behandeling op te schorten.

Begeleiding kinderen tot 16 jaar

JARI coaching en therapie is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen tot 16 jaar geldt, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching/ therapie. De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. JARI coaching en therapie kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijk

JARI coaching en therapie is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de therapie/coaching gesprekken. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de cliënt en bij kinderen tot 16 jaar aan de ouder of verzorger.

Meldcode

*JARI coaching en therapie is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling.

*JARI coaching en therapie is verplicht zich te houden aan de meldcode huiselijk geweld.

Regels rond een afspraak voor kinderen

Indien de ouder / verzorger erop gesteld is tijdens de sessie in de praktijk aanwezig te blijven kan hij/zij plaatsnemen in de wachtruimte. Het kind is alleen of op verzoek samen met een ouder en de therapeut tijdens de sessie. Als de ouder het pand verlaat dient hij/zij telefonisch bereikbaar te zijn. Na de sessie is er even kort de gelegenheid  voor de ouder om te zien  wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt een evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.

Aansprakelijkheid

JARI coaching en therapie werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Een cliënt zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces in zijn/haar eigen tempo. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JARI coaching en therapie. Vergoeding kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van JARI coaching en therapie. Wanneer de hulpvraag buiten mijn expertise ligt, zal ik met de cliënt meedenken en zo nodig en indien gewenst doorverwijzen naar één van mijn collega’s of andere professionals.